در این تصویر نمونه کار صافکاری PDR را مشاهده می نمایید که روی ماشین رنو انجام شده است.

در سمت راست در محدوده چراغ جلو، خوردگی و تصادف کاملا مشخص است که در نهایت با صافکاری pdr ، نتیجه تمیز و بسیار طبیعی شده است.