بازدید وزیر محترم کار از مجتمع خدمات خودرو بیابانی

https://biabanicar.com/wp-content/uploads/2021/11/بازدید-وزیر-کار.mp4