بهترین صافکار بدون رنگ

بهترین صافکار بدون رنگ، با چه معیاری، مشخص می شود؟ [...]